2019-01-03

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolnie, zwana jest dalej Stacją. Stacja podejmuje działania z urzędu lub na żądanie strony.

Stacja działa jako organ I  instancji.

Obywatel posiada kilka możliwości wszczęcia sprawy:

·         poprzez dostarczenie wniosku (sprawy) na piśmie lub przekazanie sprawy ustnie do protokołu;

·         poprzez przesłanie pisma pocztą lub faksem;

·         poprzez przesłanie pisma pocztą elektroniczną;

·         telefonicznie w pewnym zakresie, np. skarga, doniesienie.

W każdym przypadku  następuje rejestracja sprawy w systemie EZD i skierowana ona zostaje do załatwienia przez odpowiednie komórki organizacyjne lub samodzielne stanowiska zgodnie z ich kompetencją. Zasady obiegu dokumentacji w Stacji reguluje Instrukcja Kancelaryjna.

Sprawy załatwiane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia przez stronę wniosku, z zachowaniem wymogów Kodeksu postępowania administracyjnego i z zachowaniem kolejności wpływu. W przypadku ewentualnych opóźnień powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia i terminie ostatecznego załatwienia jego sprawy.

Większość spraw podejmowanych jest z urzędu, w ramach prowadzonej przez poszczególne komórki organizacyjne Stacji działalności kontrolnej i postępowania pokontrolnego, w trybie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego.

Działalność kontrolna jest planowana na dany rok kalendarzowy.

Plany kontroli opracowywane są przez kierowników komórek organizacyjnych i zatwierdzane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie.

Kontroli może dokonywać pracownik Stacji posiadający ważną legitymację służbową i upoważnienie  Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Kolnie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Wyniki z przeprowadzonej kontroli ujmowane są w protokole z kontroli, który jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisywany przez osobę kontrolującą i kontrolowaną. Jeden egzemplarz protokołu przechowywany jest w dokumentacji komórki kontrolującej, a drugi zostawiany jest upoważnionej osobie
w kontrolowanym obiekcie.

W przypadku stwierdzonych naruszeń wymagań higieniczno-sanitarnych pracownik wykonujący czynności kontrolne i posiadający ważne upoważnienie Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Kolnie ma prawo nałożyć kontrolowanemu grzywnę w postaci mandatu karnego kredytowanego, zgodnie  z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego [Dz.U. z 2014 r. po.282] .

Osobie kontrolowanej przysługuje określony w protokole termin na wniesienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość nanoszenia poprawek i uzupełnień do protokołu kontroli. Poprawki i uzupełnienia nanoszone są wyłącznie przez osobę, która sporządziła dany protokół oraz parafowane przez nią i osobę, w obecności której przeprowadzono daną kontrolę.

W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa wyżej spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie  nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań. Decyzje w tych sprawach  podlegają  natychmiastowemu  wykonaniu.

Każdy obywatel lub strona maprawo składania skargi na wykonywane przez  pracowników PSSE działania kontrolne do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie:

·         bezpośrednio do Państwowego  Inspektora Sanitarnego w Kolnie, w dniach i godzinach wyznaczonych do przyjmowania skarg i wniosków:

poniedziałek w godz. 13:00 - 16:05,

·         pośrednio przez złożenie skargi na piśmie w sekretariacie lub wniesienie ustnie do protokołu sporządzonego przez pracownika merytorycznego Stacji upoważnionego do przyjmowania i rejestrowania wpływających skarg

dni robocze w godz.7:30 - 15:05.

Postępowanie wyjaśniające w obszarze danej skargi prowadzi wyznaczona osoba przez  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie .

Zapewnia się właściwy tryb rozpatrywania skarg zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego i procedurą systemu jakości nr PSJ-04 dotyczącą postępowania z odwołaniami i skargami.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Komórki organizacyjne Stacji przyjmują do załatwienia sygnały dotyczące niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego obiektów użyteczności publicznej, obiektów produkujących żywność, obiektów obrotu żywnością, obiektów produkcji i obrotu przedmiotami użytku, skargi dotyczące niewłaściwych warunków zdrowotnych środowiska pracy.

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..