2019-01-03

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolnie, zwana jest dalej Stacją. Stacja podejmuje działania z urzędu lub na żądanie strony.

Stacja działa jako organ I  instancji.

Obywatel posiada kilka możliwości wszczęcia sprawy:

·         poprzez dostarczenie wniosku (sprawy) na piśmie lub przekazanie sprawy ustnie do protokołu;

·         poprzez przesłanie pisma pocztą lub faksem;

·         poprzez przesłanie pisma pocztą elektroniczną;

·         telefonicznie w pewnym zakresie, np. skarga, doniesienie.

W każdym przypadku  następuje rejestracja sprawy w systemie EZD i skierowana ona zostaje do załatwienia przez odpowiednie komórki organizacyjne lub samodzielne stanowiska zgodnie z ich kompetencją. Zasady obiegu dokumentacji w Stacji reguluje Instrukcja Kancelaryjna.

Sprawy załatwiane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia przez stronę wniosku, z zachowaniem wymogów Kodeksu postępowania administracyjnego i z zachowaniem kolejności wpływu. W przypadku ewentualnych opóźnień powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia i terminie ostatecznego załatwienia jego sprawy.

Większość spraw podejmowanych jest z urzędu, w ramach prowadzonej przez poszczególne komórki organizacyjne Stacji działalności kontrolnej i postępowania pokontrolnego, w trybie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego.

Działalność kontrolna jest planowana na dany rok kalendarzowy.

Plany kontroli opracowywane są przez kierowników komórek organizacyjnych i zatwierdzane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie.

Kontroli może dokonywać pracownik Stacji posiadający ważną legitymację służbową i upoważnienie  Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Kolnie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Wyniki z przeprowadzonej kontroli ujmowane są w protokole z kontroli, który jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisywany przez osobę kontrolującą i kontrolowaną. Jeden egzemplarz protokołu przechowywany jest w dokumentacji komórki kontrolującej, a drugi zostawiany jest upoważnionej osobie
w kontrolowanym obiekcie.

W przypadku stwierdzonych naruszeń wymagań higieniczno-sanitarnych pracownik wykonujący czynności kontrolne i posiadający ważne upoważnienie Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Kolnie ma prawo nałożyć kontrolowanemu grzywnę w postaci mandatu karnego kredytowanego, zgodnie  z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego [Dz.U. z 2014 r. po.282] .

Osobie kontrolowanej przysługuje określony w protokole termin na wniesienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość nanoszenia poprawek i uzupełnień do protokołu kontroli. Poprawki i uzupełnienia nanoszone są wyłącznie przez osobę, która sporządziła dany protokół oraz parafowane przez nią i osobę, w obecności której przeprowadzono daną kontrolę.

W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa wyżej spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie  nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań. Decyzje w tych sprawach  podlegają  natychmiastowemu  wykonaniu.

Każdy obywatel lub strona maprawo składania skargi na wykonywane przez  pracowników PSSE działania kontrolne do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie:

·         bezpośrednio do Państwowego  Inspektora Sanitarnego w Kolnie, w dniach i godzinach wyznaczonych do przyjmowania skarg i wniosków:

poniedziałek w godz. 13:00 - 16:05,

·         pośrednio przez złożenie skargi na piśmie w sekretariacie lub wniesienie ustnie do protokołu sporządzonego przez pracownika merytorycznego Stacji upoważnionego do przyjmowania i rejestrowania wpływających skarg

dni robocze w godz.7:30 - 15:05.

Postępowanie wyjaśniające w obszarze danej skargi prowadzi wyznaczona osoba przez  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie .

Zapewnia się właściwy tryb rozpatrywania skarg zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego i procedurą systemu jakości nr PSJ-04 dotyczącą postępowania z odwołaniami i skargami.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Komórki organizacyjne Stacji przyjmują do załatwienia sygnały dotyczące niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego obiektów użyteczności publicznej, obiektów produkujących żywność, obiektów obrotu żywnością, obiektów produkcji i obrotu przedmiotami użytku, skargi dotyczące niewłaściwych warunków zdrowotnych środowiska pracy.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się